نمونه وکالت نامه گرفتن جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

موردوکالت  : مراجعه  به  ادارات  دارائی، شهرداری،   ثبت  اسناد و املاک، سازمان محیط زیست،  وزارت صنایع و معادن، سازمان تامین اجتماعی، وزارت  بازرگانی،   ثبت  شرکتها و موسسات  غیرتجاری،   دفاتر اسناد رسمی،  اطاق بازرگانی  و صنایع  و معادن،   مجامع  امور صنفی،   اتحادیه ها و دوایر مربوطه  به  آنها و کلیه مراجع و ادارات دولتی و وابسته به دولت و دوایر مربوط به  آنها اعم  از قضائی، انتظامی،  اداری  و شرکت در کلیه  جلسات وکمیسیونها و اخذ هر گونه  گواهی،  مفاصاحساب و استعلامیه و مجوز و عنداللزوم ارائه و اخذ هر گونه  اسناد و مدارک مورد نیاز و جلب موافقت مراجع  مذکور و پس از رفع کلیه موانع اداری و قانونی و انجام امور مربوطه خصوص اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری به نام  و برای  موکل  همچنین مراجعه  به  هریک  از بانکهای  کشور و شعب  مربوطه  و موسسات  مالی  و اعتباری  و افتتاح  حساب  به  نام  و برای موکل و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت و رضایت دیگر وضمانت کشف فساد با حق  امضا ذیل  اوراق و اسناد ومدارک مربوطه.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  قانونی  بوده  وامضا و عمل وکیل  به  منزله امضا و عمل موکل نافذ و معتبر و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است .

نظرات

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید