موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت : درخصوص  مراجعه  به  ادارات اجرائیات  نیروی  انتظامی، شورای  حل  اختلاف اداره  راهنمائی  ورانندگی  و کلیه  شرکتهای  بیمه و شعب  و ادارات  وابسته  در خصوص  پیگیری  وضعیت  پرونده  موکل  و کروکی  کارشناس  واخذ آن  از مسئول  مربوطه  نسبت …… درتهران  و سایر شهرستانها و کلیه ادارات  و دوایر دولتی  و غیردولتی و وابسته به منظور تقاضا و اخذ فرم  بازدید و تعیین  خسارات  احتمالی  وارده  و انجام  کلیه  امور اداری  موکل معرفی هر فرد به  عنوان  داور حتی  شخص  خود حضور در کلیه  جلسات  و کمیسیونهای  مربوطه  با حق اعتراض  بر آرا و اظهارات  صادره  در خصوص  پرونده موصوف  ارائه نظر جدید و قبول  تصمیمات و آرا متخذه  و سپردن  هر گونه  تعهد و ضمانت  دیگر و انجام  کلیه  امور و تشریفات قانونی  مورد وکالت  اخذ مبلغ  تعیین  شده  جهت  خسارت  به  صورت  نقد و یا اسناد تجاری و تبدیل  اسناد موصوف  به  وجه  نقد و ایصال  آن  به  موکل با اخذ رسید کتبی  و پرداخت  و هزینه های  مربوطه  واخذ رضایت  و دادن  رضایت و امضا ذیل اسناد و اوراق  و دفاتر و مدارک مربوطه  .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام  و امضا وی  بمنزله اقدام  و امضا شخص موکل نافذ و معتبر است  و نیازی به حضور و کسب  اجازه  مجدد از  موکل  نمی باشد. مفاد این  سند فقط در نفس وکالت موثر است.