موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

‏ موردوکالت  : مراجعه  به  راهنمائی  و رانندگی  نیروی  انتظامی  و اداره  شماره گذاری  و هریک  از ادارات  و دفاتر و نهادهای  وابسته  و تابعه   همچنین  مراجعه  به  شرکت  خودروسازی  …………..  به  منظور ارائه  اسناد و مدارک  لازم  همچنین  اعلام  مفقودی  اسناد مالکیت  موکل  مربوط به  یک  دستگاه   …………………………………………………….. وعنداللزوم  ارائه  دلایل  مالکیت  و پس  از رفع  موانع  قانونی  و احراز و اثبات  مالکیت  موکل  تقاضا و اخذ سند و مدارک  المثنی  نسبت  به  خودروی  فوق  الذکر به  نام  و برای  موکل  و تحویل  اسناد مربوطه  و سپردن  هر گونه  تعهد  تضمین  و رضایت  در خصوص  انجام  مورد وکالت  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه .

حدود اختیارات :  وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  از طرف موکل دارای اختیارات  لازم  و مطلقه  قانونی  بوده  و عمل  و امضا و اقدام  وکیل  به  منزله  عمل  وامضا و اقدام موکل می باشد.

مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.