موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  : مراجعه  به سازمان  ثبت  احوال  دفاتر پستی دفاتر پیشخوان دولت دفاتر پلیس  +  10 و دفاتر اسناد رسمی  و هر یک  از نهادها و ادارات  وابسته  و تابعه  به  منظور تقاضا و اخذ کارت  ملی  و شناسنامه  موکل  اعم  از اصل  یا المثنی  تقاضا و اخذ و تکمیل  و ارائه  فرمهای مربوطه  و تحویل  آن  به  مراکز مذکور به  همراه  مدارک  لازم  انجام  گواهی  امضا و اخذ شناسنامه  و یا کارت  ملی  مربوطه  و دادن  رسید و ایصال  آن  به  موکل  و پرداخت  هزینه های مربوطه  باحق  سپردن  هرگونه  تعهد تضمین  و رضایت و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  :  وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام   موکل نافذ و معتبر است و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است.