موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..

 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….

موردوکالت  :  مراجعه  به  شهرداری  ——– و هریک  از ادارات  وابسته  به  منظور  تقاضا و اخذ گواهی  پایان  کار نسبت  به  املاک   ………..  تقاضا و اخذ فرمها و تقاضا  نامه های  مربوطه  و تکمیل  آن  و ارائه  اسناد و مدارک   تقاضای  بازدید  عنداللزوم  پرداخت  هزینه های  قانونی  و انجام  گواهی  امضا با حق  سپردن  هر گونه  تعهد  تضمین و رضایت  و تحویل  پایان  کار و دادن  رسید و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  :  وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام  موکل  نافذ و معتبر است  و مفاد این  سند فقط در نقس  وکالت  موثر است