موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

  مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی و مراکز تعویض  پلاک  خودرو ناجا در خصوص  پرداخت  هزینه های  قانونی  و اخذ موافقت  و ی کلیه  مراحل  قانونی  و ارائه  و اخذ اسناد و مدارک  لازم  به  منظور اخذ پلاک  انتظامی به  نام  و برای  موکل  و نصب  آن  بر روی  یک  دستگاه  ……………………….. با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  ودادن  رسیدو پرداخت هزینه هاوسپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم  و انجام  کلیه  تشریفات  اداری و قانونی  مورد وکالت.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به  غیرولو کرارا دارای  اختیارات  تامه  ومطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله  اقدام وامضا  موکل نافذ و معتبر می  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است