موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

موردوکالت  : مراجعه  به  کلیه  موسسات  و ادارات  دولتی  و غیر دولتی  اعم  از وزارت بازرگانی  وزارت  صنایع  و معادن  ایران وزارت  امور اقتصادی  و دارایی  اطاق  بازرگانی و انصاف  و اداره  ثبت  شرکتها و اداره  کل مالکیت  صنعتی  و کلیه  موسسات  و شعبات  ذیربط و اقدام  اخذ کارت  بازرگانی  بنام  و برای  موکل  و پلمپ  کلیه  دفاتر موکل  اعم  از دفاتر روزنامه دفاتر کل  و دارایی  و غیره و انجام  کلیه امور مربوطه  و پرداخت  هرگونه  وجه  واخذ رسید و امضا ذیل  و شرح  کلیه  اوراق  و مدارک  و قبول  هرگونه  تعهد و دادن  رسید و تحویل  گرفتن دفاتر و بطور کلی  انجام  کلیه  اموری  که  جهت  پلمپ  دفاتر موکل  و اخذ کارت  بازرگانی  لازم و ضروری  باشد هر چند که در این وکالتنامه  نیامده  باشد.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا با حق  توکیل  به  غیر دارای  اختیارات  تامه و مطلقه  قانونی  میباشد و امضا و عمل  وی  به  منزله امضا و عمل  موکل  نافذ و معتبر و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.