موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..

 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….

مورد وکالت  : مراجعه  به راهنمایی و رانندگی  نیروی انتظامی دفاتر پستی  دفاتر پلیس  +  10 و دفاتر اسناد رسمی  و هر یک  از نهادها و ادارات  وابسته  و تابعه  به  منظور تقاضا واخذ گواهی  نامه رانندگی  موکل  اعم  ازاصل  یا المثنی  تقاضا و اخذ و تکمیل  و ارائه فرمهای مربوطه  و تحویل  آن  به  مراکز مذکور به  همراه  مدارک  لازم  انجام  گواهی  امضا و اخذ گواهی  نامه  مربوطه و دادن  رسید و ایصال  آن  به  موکل  و پرداخت  هزینه های مربوطه  باحق  سپردن  هرگونه  تعهد تضمین  و رضایت و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  :  ….. مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام  …………. نافذ و معتبراست  و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است.