موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

 موردوکالت : در خصوص مراجعه به ادارات اجرائیات  شماره گذاری  راهنمائی  و رانندگی  امور اقتصادی  و دارائی  تهران  و سایر شهرستانها و کلیه ادارات  و دوایر دولتی  وغیر دولتی وابسته به  منظور تقاضا واخذ گواهی مالیات بر مشاغل یکدستگاه …………………………… پرداخت هزینه ها و اخذ مفاصا حساب و دادن رسید و امضاء ذیل اوراق و اسناد مربوطه.

حدوداختیارات : وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت  دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام و امضا وی بمنزله اقدام و امضا شخص موکل نافذ و معتبر است و نیازی به  حضور و کسب  اجازه  مجدد از موکل نمی باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است.