الف – مقرراتی است که مقامات صلاحيتدار مانند وزیر یا شهردار و … وضع و در معرض اجراء می گذارند. ب – آئین نامه با نظامنامه عبارتست از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجراء وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد

 

چیزی به معنی اجازه تملک یا ارتكاب فعل یا معرف و اخذ چیزی است.