خدمت کلانزیر خدمت (شناسه زیر خدمت)نحوه ارائه زیر خدمتراهنمای استفاده از زیر خدمتاطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت)لینک صفحه دریافت خدمتFAQSLAشماره تماس و واحد پاسخگویی زیر خدمت

ارائه خدمات با ارزش افزوده و نوین پستی

پست ویژه

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455101

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پست پیشتاز

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455100

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455108

Mail.post.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455109

Ebazar.post.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پست مستقیم

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455104

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

ارائه خدمات اسناد و مدارک مفقودی

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455103

Postyafteh.post.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پست جواب قبول

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455106

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

کارت پستال

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

13062455105

 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پست بار

حضوری

راهنمای دیجیتال

 

———

 

 

193

ارائه خدمات تمبر

ارائه تمبر یادبود

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

17021418101

Substamp.post.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

ارائه تمبر اختصاصی

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

17021418100

Postilia.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

ارائه خدمات کدپستی

صدور گواهی کدپستی ده رقمی

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

13061419100

Gnaf.post.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پاسخ به استعلام کدپستی

غیر حضوری

راهنمای دیجیتال

13061419101

Gnaf.post.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

ارائه خدمات پایه

پست سفارشی

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062454101

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پست عادی

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062454100

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193

پست امانت

حضوری

راهنمای دیجیتال

13062454102

——

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

193