عنوان خدمت
عنوان خدمت کلانعنوان زیرخدمت
نحوه ارائه زیرخدمتراهنمای زیرخدمتشناسنامه خدمتلینک زیرخدمتFAQSLAشماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
ارائه خدمات بیمه­ ای سازمان تامین اجتماعی (19011801000)1- دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان(19011804100)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA  1420
2-  ابلاغ احکام مطالباتی کارفرمایان و پیمانکاران تامین اجتماعی(19091804102)غیرحضوری لینک راهنما  فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
3- ارائه بدهی کارفرمایان تامین اجتماعی(19011804103)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
4- ارائه سوابق و رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان تامین اجتماعی(19091804104)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
5- پاسخ به استعلام ارتباط بیمه ای بیمه شدگان تامین اجتماعی (19011804105)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
6- پاسخ به استعلام سوابق بیمه ­ای و درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی (19021804106)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
7- نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی (19011804108)غیرحضوری لینک راهنما  فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
8- ارائه تاییدیه استحقاق درمان (19011804109)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
9- احتساب خدمت سربازی برای بیمه شده تامین اجتماعی(19021804110)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
10- انتقال حق بیمه به سایر صندوقها از بیمه تامین اجتماعی(19021804111)حضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
11- انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها برای بیمه شده تامین اجتماعی(19021804112)حضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
12-انعقاد قرارداد با بيمه شدگان اختياري(19011804113)غیرحضوری لینک راهنما  فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
13- انعقاد قرارداد با بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد(19011804114)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
14- تكميل سوابق كسري از ماه بيمه شدگان تامين اجتماعي (19021804115)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
15- رسيدگي به درخواست كفالت والدين و شوهر بيمه شدگان زن تامين اجتماعي (19011804116)غیرحضوری لینک راهنما  فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
16- صدور مفاصا حساب ماده قانون 38 تامين اجتماعي (19091804117)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
17- بازرسي كارگاه بيمه شدگان و كارفرمايان تامين اجتماعي(19091804118)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
18- رسيدگي به درخواست بازرسي از دفاتر قانوني كارفرمايان تامين اجتماعي(19091804119)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
ارائه حمایتهای کوتاه مدت تامین اجتماعی (19091805000)1- رسیدگی به انجام معاینات بدو استخدام (19091805100)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
2- پرداخت غرامت دستمزد برای بیمه شده تامین اجتماعی (19011805101)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
3- پرداخت کمک هزینه ازدواج برای بیمه شده تامین اجتماعی (19091805102)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
4- پرداخت کمک هزینه بارداری برای بیمه شده تامین اجتماعی(19041805103)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
5- پرداخت کمک هزینه پروتز و اروتزها برای بیمه شده تامین اجتماعی (16021805104)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
6- پرداخت کمک هزینه سفر برای بیمه شده تامین اجتماعی(19091805105)حضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
7- پرداخت کمک هزینه کفن و دفن برای بیمه شده تامین اجتماعی (19091805106)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
8- پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شده تامین اجتماعی (19051805109)(فاقد لینک)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
ارائه حمایت­های بلند مدت تامین اجتماعی (19091806000)1- پرداخت مستمری از کارافتادگی برای بیمه شده تامین اجتماعی (19011806100)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
2- پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط بیمه شده تامین اجتماعی(19031806101)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
3- پرداخت مستمری بازنشستگی به بیمه شده تامین اجتماعی (19021806102)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
4- صدور گواهی کسر اقساط و گواهی حقوق برای مستمری بگیر تامین اجتماعی (19091806103)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
5-  ارائه فیش حقوق و احکام افزایش سالانه به مستمری بگیر تامین اجتماعی (19091806104)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
اارائه خدمات درمانی مستقیم (16061807000)1- ارائه خدمات سرپایی مراکز درمانی تامین اجتماعی (16021807100)حضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
2- ارائه خدمات بستری مراکز درمانی تامین اجتماعی (16031807101)حضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
3- ارائه خدمات گروه کمیسیون پزشکی (19011807102)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
4-  رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی تامین اجتماعی (16061807103)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
خرید خدمات سلامت (اسناد پزشکی) (16061808000)1- پرداخت خسارات متفرقه (19091808100)ترکیبی لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
2- رسیدگی و پرداخت صورت حساب مراکز طرف قرارداد (16061808101)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
3- تائید نسخ دارو و پاراکلینیک (19011808102)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
پاسخ به استعلام حوزه بيمه تامين اجتماعي (1902293100)1- پاسخ به استعلام ارتباط بیمه ای بیمه شدگان تامین اجتماعی (19012931100)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
2- پاسخ به استعلام سوابق بیمهای و درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی (19022931101)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
3- پاسخ به استعلام برگ پرداخت هاي بيمه شدگان تامين اجتماعي (19022931102)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
4- پاسخ به استعلام وضعيت مستمري بگيران (19022931103)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
رسيدگي به اعتراضات حوزه بيمه تامين اجتماعي (19092932000)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA
ايجاد و نگهداشت بستر نسخه نويسي الكترونيك بيمه تامين اجتماعي(19082933000)غیرحضوری لینک راهنما فایل شناسنامه خدمت   FAQ  SLA