دسته: قراردادها

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد خدمات حسابرسی و مالی شرکت / استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات دو جانبه استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات دوجانبه

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد سرمایه گذاری در بورس / سرمایه گذاری در خرید و فروش اوراق بهادار بازار سرمایه

با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 و 571 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد برگزاری همایش و رویداد برای شرکت / استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت – استارتاپ

 با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد واگذاری سهام تشویقی به کارمندان شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد عدم رقابت شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…

اردیبهشت 26
نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات یک جانبه استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده،…